Impresum

Vydavatel

Obec Kollnburg,
zastoupená paní starostkou Josefou Schmid,
Telefon: 0049 (0) 99 42 94 12 16
Email: josefa.schmid@kollnburg.de

Adresa

Obec Kollnburg
Schulstraße 1
D-94262 Kollnburg
Telefon: 0049 (0)99 42 94 12 - 0
Fax: 0049 (0)99 42 94 12 - 44
Email: info@kollnburg.de

Překlad

Mgr. Marta Klimmer
Autorizovaná překladatelka
Tafertshof 1
D-94262 Kollnburg
Telefon: 0049 (0)99 42 94 99 621
Email: marta.klimmer@googlemail.com

Koncepce, layout a programování

creative factory
Internet- und Druckservice e.K.
Elvira Wieser
Schulstraße 16
D-94262 Kollnburg
Email: info@creatfact.de
URL: Opens an external left in a new window www.creatfact.de

Hosting

CCNST
Email: info@ccnst.de
URL: Opens an external left in a new window www.ccnst.de

Vyloučení odpovědnosti

1. Obsah online nabídky
Obec Kollnburg nijak neručí za úplnost, aktuálnost, správnost a kvalitu poskytovaných informací. Nároky odpovědnosti vůči obci Kollnburg, které se vztahují na hmotné nebo nehmotné škody zapříčiněné použitím či nepoužitím poskytnutých informací resp. použitím chybných nebo neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, nejedná-li se o prokazatelně úmyslné zavinění nebo o hrubou nedbalost ze strany obce. Veškeré nabídky jsou nezávazné. Obec Kollnburg si výslovně vyhrazuje právo části stránek nebo celou nabídku bez zvláštního oznámení měnit, doplňovat, mazat nebo dočasně či definitivně jejich zveřejnění zastavit.

2. Odkazy
U přímých či nepřímých odkazů na cizí webové stránky („hyperlinks"), které jsou mimo oblast odpovědnosti obce Kollnburg, by povinnost odpovědnosti nastala pouze v případě, že obec Kollnburg věděla o jejich obsahu a v případě protiprávního obsahu měla či mohla mít technicky možnost zabránit jeho použití.
Obec Kollnburg tímto výslovně prohlašuje, že na stránkách těchto odkazů v době jejich umístění nebyl zřejmý žádný ilegální obsah. Na aktuální a budoucí podobu, obsah či autorství odkazovaných stránek nemá obec Kollnburg žádný vliv. Proto se tímto výslovně distancuje od veškerých obsahů všech odkazovaných stránek, které byly změněny po umístění odkazu. Toto ustanovení platí pro všechny odkazy umístěné
ve vlastní internetové nabídce a rovněž pro cizí záznamy v knihách hostů zřízených případně obcí Kollnburg, diskusních fórech, seznamech odkazů, emailových seznamech a ve všech ostatních formách databází, na jejichž obsah je možný externí písemný přístup. Za ilegální, chybný nebo neúplný obsah
a zvláště za škody způsobené použitím či nepoužitím takových poskytovaných informací odpovídá sám poskytovatel stránky, na kterou bylo odkazováno, nikoli ten, kdo prostřednictvím odkazu na takovou stránku pouze odkazuje.

3. Právo autorské a právo o ochranných známkách a značkách
Obsah a podoba této internetové stránky jsou chráněny autorským právem.
Obec Kollnburg respektuje při veškeré publikaci autorská práva použitých grafik, obrázků, zvukových dokumentů, videonahrávek a textů, používá nelicenční nebo vlastní vytvořené obrázky, grafiky, zvukové dokumenty, videonahrávky a texty. Veškeré ochranné známky a obchodní značky uváděné v internetové nabídce a příp. chráněné třetí osobou neomezeně podléhají ustanovením příslušného platného práva
o ochranných značkách a majetkovým právům příslušného registrovaného vlastníka. Na základě pouhého uvedení nelze však usuzovat, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetí osoby! Copyright
pro zveřejněné objekty vytvořené samotnou obcí Kollnburg náleží pouze autorovi stránek. Rozmnožování a používání těchto grafik, zvukových dokumentů, videonahrávek a textů formou jiné elektronické nebo tištěné publikace je bez výslovného souhlasu obce Kollnburg nepřípustné. Za poskytnutí obrázků děkujeme turistickému informačnímu centru a rovněž fotoarchivu agentury creative factory e.K., Kollnburg.

4. Ochrana dat
Je-li v rámci internetové nabídky možné zadat osobní a obchodní data (emailové adresy, jména, adresy), pak uvedení těchto dat ze strany uživatele je vyloženě dobrovolné. Využití kontaktních údajů zveřejněných v rámci impressa jako jsou adresy, telefonní a faxová čísla či emailové adresy či podobných údajů třetí osobou k přeposílání výslovně nevyžádaných informací je zakázáno. V případě porušení tohoto zákazu jsou výslovně vyhrazeny právní kroky proti rozesilatelům takzvaného spamu.

5. Právní účinnost tohoto vyloučení odpovědnosti
Toto vyloučení odpovědnosti se považuje za součást internetové nabídky, ze které bylo odkázáno na tuto stránku. V případě, že části nebo jednotlivé formulace textu (již) neodpovídají či ne zcela odpovídají platnému právnímu stavu, zůstává obsah a platnost ostatních částí dokumentu nedotčena.

6. Ostatní
Elektronická komunikace ve správním řízení (email): Tento způsob komunikace je k dispozici výhradně
pro správní záležitosti a informace. Upozorňujeme na to, že ve správním řízení nelze pomocí tohoto komunikačního prostředku doručovat právně účinné písemnosti, zvláště pak opravné prostředky proti rozhodnutím obce Kollnburg. Obsahuje-li Vaše zpráva takovou písemnost, je bezpodmínečně nutné tuto doručit ještě prostřednictvím faxu 0049 (0) - 9412 - 99) nebo poštou. Momentálně není z interně správních důvodů na veškerou emailem zaslanou poštu možné odpovědět prostřednictvím elektronické pošty, proto žádáme uživatele emailového připojení, aby kromě emailové adresy uváděli také svoji poštovní adresu.

:: nahoru ::